Algemene voorwaarden

English flag pointing to the English page

Algemene Voorwaarden Atelier Annette van der Swaluw

 1. Algemeen
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1.1 Opdrachtnemer/verkoper: Atelier Annette van der Swaluw
  1.2 Opdrachtgever/koper: de partij die aan opdrachtnemer offerte heeft gevraagd of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten of het tot stand brengen en/of leveren van een werk van (on)stoffelijke aard. Aspirant-opdrachtgevers worden tevens als opdrachtgever beschouwd.
  1.3 Opdracht/koopovereenkomst: de overeenkomst van opdracht en/of de overeenkomst waarvan de essentialia zijn weergegeven in de nota of factuur, waarbij de koper een dienst of kunstwerk koopt.
  1.4 Kunstwerk: het werk dat nader is aangeduid in de nota of factuur.
  1.5 Expositie: de gelegenheid waarbij kunstwerken getoond worden of zullen worden.
  1.6 Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.
  1.7 Schriftelijk: geschreven, gedrukt of per e-mail.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten tussen partijen en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn.
  2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer waarbij derden worden betrokken.
  2.3 Mondelinge afspraken, afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
  2.4 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand, tenzij anders wordt overeengekomen.
 3. Offertes
  3.1 Een offerte is iedere schriftelijke vorm van aanbod gedaan door of namens opdrachtnemer, waaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven en voorstellen.
  3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en één maand geldig, tenzij anders is overeengekomen.
  3.3 Tenzij anders vermeld of overeengekomen zijn alle door de opdrachtnemer genoemde prijzen inclusief btw en andere overheidsheffingen. Een wettelijke verhoging of verlaging van de btw of andere overheidsheffing kan steeds in de prijs worden doorberekend.
  3.4 Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
  3.5 In de offerte dan wel in de overeenkomst genoemde tarieven, honoraria en verleende kortingen gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor dit is overeengekomen.
  3.6 Als opdrachtgever toevoegingen of veranderingen wenst ten aanzien van de overeengekomen opdracht, kan opdrachtnemer alleen dan een verhoging van de prijs vorderen wanneer hij opdrachtgever tijdig op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging heeft gewezen, tenzij opdrachtgever een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.
  3.7 Kosten van verzending en verpakking komen ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Totstandkoming van de overeenkomst
  4.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever mondeling of schriftelijk instemt met de offerte van opdrachtnemer, zonder wijziging of toevoeging.
  4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand als opdrachtnemer met instemming van opdrachtgever start met het uitvoeren van de opdracht. De inhoud van de offerte geldt in dat geval als overeengekomen.
  4.3 Als de opdrachtbevestiging strijdig is met de algemene voorwaarden, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen (afwijkende) voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden onverminderd gelden.
  4.5 Opdrachtnemer mag de offerte mondeling of schriftelijk herroepen tot en met twee werkdagen nadat opdrachtgever daarmee heeft ingestemd. In dat geval komt de overeenkomst te vervallen zonder nadere verplichtingen over en weer.
 5. Uitvoering van de overeenkomst, levering en eigendomsvoorbehoud
  5.1 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen op basis van een inspanningsverplichting, tenzij anders is overeengekomen of uit de aard van de werkzaamheden een resultaatsverplichting voortvloeit.
  5.2 Termijnen voor het uitvoeren en volbrengen van de opdracht zijn indicatief, tenzij anders is overeengekomen.
  5.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De werkzaamheden worden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever verricht, doch de door opdrachtgever gegeven aanwijzingen en instructies omtrent het resultaat van de opdracht worden zoveel mogelijk in acht genomen. Voor zover een behoorlijke uitvoering van de opdracht dit vereist, kan opdrachtnemer (delen van) de werkzaamheden laten verrichten door derden.
  5.4 Is de opdracht niet naar wens van opdrachtgever uitgevoerd, dan brengt opdrachtgever opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk op de hoogte. Bij gebreke hiervan wordt opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
  5.5 Een kunstwerk wordt geleverd binnen 1 maand na afloop van een expositie, tenzij anders overeengekomen. Indien het kunstwerk niet wordt of zal worden geëxposeerd, kan levering eerder plaatsvinden.
  5.6 Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5.7 Levering van een kunstwerk geschiedt doordat de koper het kunstwerk ophaalt of meeneemt van een door de opdrachtnemer aangegeven adres. Op de koper rust een afnameplicht. Levering geschiedt ook doordat de opdrachtnemer het kunstwerk in het kader van de koopovereenkomst aan een vervoerder ten vervoer aanbiedt. Of wanneer de opdrachtnemer het zelf aflevert bij de koper.
  5.8 Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van het kunstwerk gaat op de koper over op het moment van levering. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat de opdrachtgever het kunstwerk voor levering gereed heeft en de koper het kunstwerk niet op het afgesproken moment van levering afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de koper komen tevens alle door de opdrachtnemer in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de koper. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle schade die de opdrachtnemer door niet-afname lijdt.
  5.9 Indien een kunstwerk is geleverd, terwijl de koopprijs nog niet volledig ontvangen is, gaat de eigendom van het kunstwerk eerst op de koper over, wanneer deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, uit hoofde van welke overeenkomst met de opdrachtnemer dan ook, daaronder begrepen de betaling van rente en kosten zoals nader in deze voorwaarden bepaald.
  5.10 Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van kunstwerken die de koper aan de opdrachtnemer ter bewerking of reparatie afgeeft, blijft bij de koper, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald.
 6. Beëindiging
  6.1 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij sprake is van gewichtige redenen reden en met uitsluiting van wat in artikel 4.5 is bepaald.
 7. Honorarium en kosten
  7.1 Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht en op een gebruiksvergoeding voor het gebruik van door haar gemaakt auteursrechtelijk beschermd werk en brengt daarvoor loon naar arbeid in rekening.
  7.2 Als sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, heeft opdrachtnemer het recht het uurtarief of het honorarium eenmaal per jaar te verhogen op grond van algemene prijsstijgingen, zoals inflatie. Als de prijsstijging het percentage van 5% te boven gaat, treden partijen met elkaar in overleg.
  7.3 Bij opzegging door opdrachtgever van een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft opdrachtnemer recht op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, op volledige vergoeding van de gemaakte kosten en op een schadevergoeding, tenzij er sprake is van toerekenbaar tekortschieten door opdrachtnemer.
 8. Betaling en opschorting
  8.1 Betalingen worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt. Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting, aftrek of verrekening.
  8.2 Bij de aankoop van een kunstwerk is de koper de volledige koopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. De leveringstermijn gaat niet eerder in dan nadat de betaling door de opdrachtnemer is ontvangen, tenzij anders overeengekomen.
  8.3 Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot aan opdrachtgever te vragen.
  8.4 Als opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, is hij zonder nadere ingebrekestelling aan opdrachtnemer buitengerechtelijke (incasso)kosten en wettelijke (handels)rente verschuldigd.
  8.4 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten als een aan opdrachtgever gestelde betalingstermijn is verstreken en opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt na de schriftelijk aanmaning om hieraan binnen veertien dagen te voldoen, of wanneer opdrachtnemer uit een mededeling of gedraging van opdrachtgever mag afleiden dat betaling zal uitblijven.
  8.5 Bij faillissement, beslag, surseance van betaling, toepassing van de Wsnp, of onder curatelestelling van opdrachtgever, en bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar en heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
 9. Garantie
  9.1 De koper koopt het kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt. De koper dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het kunstwerk zich bevindt.
  9.2 De opdrachtnemer garandeert de echtheid van het kunstwerk.
  9.3 De opdrachtnemer stelt zich tegenover de koper garant voor schade aan het kunstwerk, optredend tijdens een garantieperiode van 30 dagen, tenzij de koper aansprakelijk is voor de schade. Van een dergelijke aansprakelijkheid van de koper is in ieder geval sprake bij onjuiste of onoordeelkundig behandeling van het kunstwerk door de koper of door derden, zoals schade ontstaan door inlijsting.
  9.4 Indien naar het redelijke oordeel van de opdrachtnemer genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk is beschadigd en dat de opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is, zal deze de keus hebben:
  i. Het beschadigde kunstwerk kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het beschadigde kunstwerk;
  ii. Het betreffende kunstwerk te repareren;
  iii. De koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
  door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal de opdrachtnemer van haar verplichtingen jegens de koper volledig zijn gekweten;
  9.5 In het geval dat door de opdrachtnemer aan een kunstwerk reparatiewerkzaamheden worden verricht, blijft dit kunstwerk voor risico van de koper.
 10. Intellectuele eigendom
  10.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrecht, naburig recht, merkrecht, tekening- of modelrecht en octrooirecht, komen toe aan opdrachtnemer.
  10.2 Het is de koper niet toegestaan het gekochte kunstwerk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
  10.3 Toestemming voor gebruik van een werk waarop een intellectueel eigendomsrecht berust wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door opdrachtnemer is omschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging. Als over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nooit meer omvat dan de wijze van gebruik die redelijkerwijze uit de overeenkomst en de overeengekomen vergoeding voortvloeit.
 11. Aansprakelijkheid en overmacht
  11.1 Aansprakelijkheid ontstaat slechts als opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt met een redelijke termijn om overeengekomen verplichtingen alsnog na te komen, en opdrachtnemer ook na die termijn in gebreke blijft.
  11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door niet tijdig verstrekte, onjuiste, ondeugdelijke of onvolledige gegevens en/of materialen die door of namens opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in dit kader.
  11.3 Als opdrachtnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen wegens overmacht, zoals bedoeld in artikel 6:75 BW, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 12. Geheimhouding
  12.1 Tenzij enige wetsbepaling, enig voorschrift of andere regel opdrachtnemer of opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht, zijn partijen verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de ander. Informatie is slechts vertrouwelijk als dit vooraf aan de ander kenbaar is gemaakt, tenzij de vertrouwelijkheid uit de aard van de informatie blijkt.
  12.2 Tekeningen, schetsen, ontwerpen en/of berekeningen die door opdrachtnemer zijn gemaakt, worden als vertrouwelijke informatie beschouwd die onder de geheimhouding van artikel 12.1 valt.
  12.3 Het staat opdrachtnemer vrij, met inachtneming van de redelijke belangen van opdrachtgever, de resultaten van de opdracht te gebruiken voor eigen promotie en publiciteit.
 13. Geschillen
  13.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  13.2 Partijen proberen geschillen die verband houden met deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomst(en) in eerste instantie onderling op te lossen.
  13.3 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure voor het overgrote deel in het gelijk wordt gesteld, komen de volledige kosten die in verband met deze procedure zijn gemaakt voor rekening van opdrachtgever. Ook alle daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand die opdrachtnemer redelijkerwijs buiten rechte heeft gemaakt voor de nakoming van een met opdrachtgever gesloten overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.
 14. Overige bepalingen
  14.1 Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
  14.2 Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn wegens een wettelijke bepaling, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomst.

Laatste update: februari 2024